Bezpłatne warsztaty dziennikarskie dla szkół

Rekrutacja zakończona!

Zielone Pióro

Temat warsztatów:

ZIELONE PIÓRO – warsztaty edukacji ekologicznej na Mazowszu

Uczestnicy: Klasa/grupa uczniów z klasy IV-VII SP z Mazowsza

Czas trwania: 10 godz., termin realizacji: IX/X 2017 r.

REGULAMIN

 

Projekt wychodzi naprzeciw potrzebom współczesnego świata młodych ludzi, którzy coraz częściej chcą głośno wyrażać opinie, wpływać na rzeczywistość, a jednocześnie doskonalić własne kompetencje. Warsztaty proponują młodemu pokoleniu sprawczą perspektywę postrzegania otaczającej przyrody, rozwijają umiejętności świadomego korzystania z różnych źródeł informacji o środowisku (oryginalnych publikacji naukowych, Internetu, gazet, wywiadów radiowych) oraz doskonalą zdolności posługiwania się dziennikarstwem dla publicznego wyrażania się na tematy przyrodnicze, dotykające zwłaszcza terenów pozostających w zasięgu geograficznym szkoły.

...dla kogo?

Warsztaty dziennikarskie skierowane są do uczniów o zainteresowaniach humanistyczno-przyrodniczych, pragnących rozwijać uzdolnienia literackie i redakcyjne w działaniach na rzecz ochrony przyrody i promocji zachowań ekologicznych w środowisku szkolnym. Adresaci to uczniowie w wieku 10-13 lat z mazowieckich szkół podstawowych.

...o czym?

Warsztaty realizowane są w dwóch blokach tematycznych: blok I pt. Tradycyjne dziennikarstwo przyrodnicze (6 godz.) oraz blok II pt. Radiowe dziennikarstwo przyrodnicze (4 godz.). Blok I obejmie: wykład o roli rzetelnej informacji w pracy dziennikarskiej, wykonanie mapy lokalnych źródeł informacyjnych, prezentację gatunków dziennikarskich, omówienie typografii i szaty graficznej gazety przy wykorzystaniu różnych technik, makietowanie oraz analizę tekstów związanych z problematyką globalną (zmiany klimatu, segregacja odpadów, światowe wymieranie gatunków), a także tematyką lokalną (miejscowe zagrożenia przyrodnicze). Rezultatem pracy w bloku I będzie zbudowanie zespołu redakcyjnego i wydanie eko-gazetki szkolnej, składającej się z artykułów i zdjęć opisujących wybrane miejsca przyrodniczo cenne lub/i palące lokalne problemy ekologiczne zaobserwowane na obszarze, na którym funkcjonuje szkoła.

W programie zajęć bloku II zaplanowano: warsztat pracy reportera, obsługę profesjonalnego sprzętu radiowego, naukę montażu nagranych materiałów dźwiękowych, omówienie tajników przeprowadzania wywiadów i tropienia ciekawych informacji przyrodniczych. Efektem pracy w bloku II będzie przygotowanie materiału radiowego na temat wybranego zagadnienia przyrodniczego lub problemowego z zakresu edukacji ekologicznej mieszkańców. Krótkie informacje radiowe będą emitowane przez szkolny radiowęzeł oraz za pośrednictwem stron www lub ogólnodostępnych portali.

dotacja WFOŚiGW „Warsztaty dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, www.wfosigw.pl”.