Nota prawna

Właścicielem serwisu internetowego publikowanego w witrynie pod adresem http://www.ekotrend.pl, zwanego dalej Serwisem jest Fundacja Ekotrend z siedzibą w Warszawie, ul. Sprawna 14K, 03-147 Warszawa NIP 5242802326 REGON 364513789, zwana dalej Wydawcą.

Wszelkie treści zamieszczone w Serwisie są wynikiem prac własnych lub osób współpracujących z Wydawcą, który w związku z tym dysponuje prawami do treści Serwisu. Materiały zewnętrzne np. zdjęcia, publikacje, akty prawne stanowią materiały własne wydawcy, materiały będące informacjami publicznymi (opublikowane przez jednostki administracji publicznej i samorządowe lub będące kopią aktów prawnych) lub materiały należące do osób trzecich, których publikacja w Serwisie została uregulowana na podstawie właściwej umowy.

Jakiekolwiek kopiowanie i rozpowszechnianie treści Serwisu jest możliwe wyłącznie za zgodą wydawcy oraz właściciela treści, jeśli Wydawca nie posiada praw własności do danej treści. Dane kontaktowe niezbędne do uzyskania zgody Wydawcy oraz właściciela są dostępne w zakładce http://ekotrend.pl/kontakt/e-mail-i-telefon.

Wydawca udziela zgody na używanie nazw własnych prowadzonych przez siebie projektów i ich części na witrynach internetowych osób trzecich wyłącznie w celach informacyjnych pod warunkiem publikacji aktywnego odnośnika (linku przenoszącego do strony) do odpowiedniej treści w Serwisie i podania pełnej nazwy Wydawcy „Fundacja Ekotrend z siedzibą w Warszawie”.

Dla celów prasowych Wydawca nie wymaga uzyskania odrębnej zgody na informowanie o treści Serwisu pod warunkiem podania w publikacji nazwy Wydawcy "Fundacja Ekotrend".

Wydawca zastrzega sobie prawo do dochodzenia na drodze prawnej odszkodowań wynikłych wskutek bezprawnego posługiwania się przez osoby trzecie treścią Serwisu, zamieszczonymi w nim materiałami oraz nazwami własnymi projektów w celu uzyskania korzyści majątkowej, wizerunkowej lub innej.

Osoby trzecie mają prawo używać jedynie adresu internetowego Serwisu (lub adresów podstron, będących częścią Serwisu) w publikacjach własnych, w tym w publikacjach internetowych jako aktywnego linku do serwisu, jednak zabrania się umieszczania linku na stronach zawierających treści nielegalne i zabronione prawem.

Informacje zamieszczone w serwisie są zgodne z aktualnie obowiązującym porządkiem prawnym, jednak nie stanowią one jakichkolwiek wiążących interpretacji prawnych i tym samym nie mogą być wykorzystane jako podstawa do roszczeń wobec Wydawcy lub osób trzecich.

Jednocześnie informujemy, że przesyłanie niezamawianych treści na adresy poczty internetowej wydawcy może być zgłoszone do odpowiednich firm i instytucji, podobnie jak wysyłanie niezamawianych produktów pocztą tradycyjną, jako praktyki niezgodne z prawem i dobrymi obyczajami i w konsekwencji może spowodować niekorzystne skutki prawne lub finansowe dla wysyłającego.

Fundacja Ekotrend